Рикарс Такси

 
Предишна Начало Следваща
Поръчка Услуги Цени Документи За фирмата

 

Рикарс Такси

Super Fast Internet !

Разгледайте
Запишете се


!Доктора от 30+

Приложение № 1

      към чл. 7, ал. 1, т. 5
 

      МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА

      ДЪРЖАВНА АВТОМОБИЛНА ИНСПЕКЦИЯ - гр. .........

      Серия ___, № _____

      УДОСТОВЕРЕНИЕ

      "ВОДАЧ НА ЛЕК ТАКСИМЕТРОВ АВТОМОБИЛ"

 

      Издава се на ..............................................

      с л.паспорт сер. ... № ............, издаден на ...........

      от .................. ЕГН ................................,

      притежаващ свидетелство за управление на МПС № ...........,

      от ........... г. ........., категория ....................

 

      УДОСТОВЕРЕНИЕ "ВОДАЧ

      НА ЛЕК ТАКСИМЕТРОВ АВТОМОБИЛ"

 

      на основание чл. 7, ал. 1, т. 5 от Наредба № 2 за таксиметров превоз на пътници и

Протокол № ... / ........... за положен изпит.

      Удостоверението е валидно за община .................и е неразделна част от документите, които

водачът следва да представя на контролните органи.

 

      Издаден на ..... 199... г. ........................

      гр. .............. (Подпис на н-к РОДАИ,

      печат)

 

      Приложение № 2

      към чл. 9, т. 8

 

 

 

      черен бял

      цвят цвят

 

      Приложение № 3

      към чл. 11, ал. 1

 

      МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА

      ДЪРЖАВНА АВТОМОБИЛНА ИНСПЕКЦИЯ

 

      Протокол за преглед на лек таксиметров автомобил

      № ........../......... 19... г.

 

      Важи до ......... 19.. г. Община ...........

      Превозвач ............... ..................

      код по БУЛСТАТ

 

      1. Данни за автомобила Рег. № ...........

      1.1. Свидетелство за регистрация на МПС..........

      издадено от ................................

      1.2. Собственик .................................

      (име, фамилия, фирма, адрес) ЕГН ...........

      1.3. Марка, модел .......... цвят ...............

      1.4. № на рамата ........... № на двигателя .....

      1.5. Преминат ГТП ......... подлежи на ГТП ......

 

      2. Застраховки

 

      2.1. "Злополука" № ............., валидна до .....

      за брой места ...............................

 

      3. Изисквания към автомобила Оценка

 

      3.1. Брой врати .............. ДА НЕ

      3.2. Брой места .............. ДА НЕ

      3.3. Ляво разположение на органите

      за управление ДА НЕ

      3.4. Знак "такси" ДА НЕ

      3.5. Табела "Не работи" ДА НЕ

      3.6. Таксиметров апарат: ДА НЕ

      3.6.1. тип ...................

      3.6.2. маркировка (пломбиране........) ДА НЕ

      3.6.3. констативен протокол за изправността

      на таксиметровия апарат ДА НЕ

      3.6.4. свидетелство за държавна проверка

      на таксиметровия апарат ДА НЕ

      3.6.5. свидетелство за държавна проверка

      на системата "таксиметров апарат -

      автомобил" ...................... ДА НЕ

      3.7. Стикери с цената ДА НЕ

      3.8. Светещ индикатор ................ ДА НЕ

      3.9. Обезопасителни колани тип

      "Инерционен": ДА НЕ

      3.9.1. предни седалки ДА НЕ

      3.9.2. задни седалки ДА НЕ

      3.10. Ленти на вратите (съгласно

      приложение № 2 към чл. 9, ал. 1,

      т. 8) ДА НЕ

      3.11. Надписи на предните врати ДА НЕ

      3.12. Радиотелефон и заверено копие

      за използване на радиочестота ДА НЕ

      3.13. Закрит багажник ДА НЕ

      3.14. Отопление и вентилация ДА НЕ

      3.15. Размер на гумите ...........................

      3.16. Вътрешен вид ...............................

      3.17. Други отличителни белези ...................

      Не се допуска таксиметров апарат с корекционен

      коефициент.

      Забележки на комисията: ............................

      ...............................................

      Заключение Автомобилът е

      на комисията: ГОДЕН/НЕГОДЕН

      за извършване на

      таксиметрова дейност:

      (ненужното се зачертава)

      Възражения:......................................

 

      Превозвач: Комисия:

      (име, фамилия) 1. ............

      (име, фамилия)

      2. ............

      (име, фамилия)

      (печат)

 

 

      Приложение № 4

      към чл. 11, ал. 2

 

      Лице

 

      МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА

      ДЪРЖАВНА АВТОМОБИЛНА ИНСПЕКЦИЯ

      Гр. ............................................

      УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГОДНОСТ

      НА ЛЕК ТАКСИМЕТРОВ АВТОМОБИЛ

      Рег. № .........................................

      № на рамата ....................................

      Марка, модел ...................................

      Серия ..... № ..................................

      Началник РОДАИ: ................................

      (подпис и печат)

 

      Гръб

 

      Превозвач: ......................................

      .................................................

      .................................................

      (код по БУЛСТАТ)

      Адрес: ..........................................

      .................................................

      Община: .........................................

      Област: .........................................

      Брой места: .....................................

      Протокол № ......................................

      Валидно до: .....................................

 

      Приложение № 5

      към чл. 13

 

      Община .................

      РАЗРЕШЕНИЕ

      за извършване на таксиметров превоз на пътници

      № ....../........ г.

 

      На основание чл. 13 от Наредбата за таксиметров превоз на пътници

      ОБЩИНА ................ издава на ...............................

      .................................................................

      (дружество, ЕТ)

      адрес ........................ град/село ........................

      данъчен номер ............. идентификационен код по БУЛСТАТ .....

      .................................................................

      Разрешение за извършване на таксиметров превоз с .... броя леки

      автомобили.

      Копието на това разрешение е за автомобил с рег. № ..............

      Разрешението е валидно до ..... 199.. г.

 

      Кмет: ...............

      (Подпис и печат)

 

      Приложение № 6

      към чл. 14, ал. 1

 

      До

      Кмета на Община ..................

 

      МОЛБА

      от .........................................................

      ............................................................

      (наименование и адрес на превозвача)

 

      Господин (Госпожо) .............,

      Регистриран съм по Търговския закон и разполагам с ..... броя собствени и ..... броя наети

автомобили.

      Моля да ми бъде издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз с .... бр. леки

автомобили.

 

      Представям:

      1. Копие от решението на съда за регистриране по Търговския закон.

      2. Удостоверение за данъчна регистрация по чл. 7 от Закона за данъчното производство.

      3. Издадени от териториалното статистическо бюро удостоверения или карта за

идентификационен код по Регистър "Булстат".

      4. Удостоверения от съответните териториални данъчни управления за платени данъци и

такси.

      5. Списък на леките автомобили и удостоверенията за годност.

      6. Списък на водачите и удостоверенията за "Водач на лек таксиметров автомобил".

      7. Копие от разрешението за използване на радиочестота.

 

      Град .........

      Дата ..... 199... г. ...............

      (подпис и печат)

 

      Приложение № 7

      към чл. 20, ал. 1, т. 2

 

      МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА

      ДЪРЖАВНА АВТОМОБИЛНА ИНСПЕКЦИЯ

 

      ПЪТНА КНИЖКА Сер. ..... № ....

      заверена на ........... 199.. г.

 

      на лек таксиметров автомобил марка ".................."

      рег. № ...........

      таксиметров апарат № ............... УГ № .............

      Превозвач: ............. код по БУЛСТАТ ...............

      Автомобилът е технически изправен за месец: ..............

      Превозвач: ................

      (подпис, печат)

      Автомобилът е технически изправен за месец: ..............

      Превозвач: ................

      (подпис, печат)

      Автомобилът е технически Началник

      изправен за месец: ...... РОДАИ: ..............

 

      Превозвач: ........... (подпис,

      (подпис, печат) печат)

 

 

      ..........................................................

      УПЪТВАНЕ

      1. Пътната книжка е документ за отчитане и контрол на работата с лек таксиметров

автомобил и съдържа ............ пътни листа.

      2. Пътната книжка се заверява от регионалния отдел на ДАИ и важи до нейното

изчерпване.

      3. Всеки водач попълва отделен пътен лист за своята смяна. Реквизитите в пътния лист се

попълват с мастило или химикал - ясно и четливо.

      4. За превоз на пътници извън територията на общината, която е издала разрешението се

попълва колона "маршрут" с начален и краен пункт на превоза и час на тръгване и пристигане.

      5. При приключване на пътния лист водачът попълва графите за разлика в показанията,

като тези, които нямат показания, се попълват с "не".

      6. При прекъсване на смяната се попълват началният и крайният час на прекъсването и се

поставя табелата "не работи" на автомобила.

      7. За нередовно, нечетливо и непълно водене на пътната книжка виновните лица носят

отговорност съгласно Закона за движението по пътищата.

      8. Серията и номерът на пътната книжка се определят от РОДАИ.

      9. Пътната книжка се съхранява 3 години.

 

      ПЪТЕН ЛИСТ № 000001/001 - 100/

      Дата ............ Водач ..........................

      (име, фамилия, подпис)

      -------------------------------------------------------------------

      Час Километр. Обща Прекъсване Маршрут Час на

      показва сума (час) от - до тръгване

      (лв.) от - до пристигане

      -------------------------------------------------------------------

      Започване ...... ......

      ...... ......

      ------------------------------------------

      Завършване ...... ......

      ...... ......

      ------------------------------------------

      Разлика ...... ......

      ...... ......

      ------------------------------------------

      Общо ...... ......

      ...... ......

      ------------ ...... ......

      Бележки ...... ......

      на ...... ......

      водача ...... ......

      ........... ....... ..... ....... ...... ......

      дневна .......

      Тарифа

      нощна .......

      Бележки на контролните органи .............................

      ...........................................................

      Приключил пътния лист на дата .............................

      199.. г. ..................................................

      (подпис на водача)

      Приел и проверил пътния лист на дата .......................

      (име, фамилия, подпис, печат)

 

      Приложение № 8

      към чл. 20, ал. 1, т. 5

 

      Фирма ..............

      Сервизна работилница ............

      Град ...............

 

      ПРОТОКОЛ № ....

 

      Днес .......... 19.. г. се извърши .................. на таксиметров апарат ............... с фабричен номер

.............. на автомобил ...... с ДК № ........., собственост на .............................

      .....................................................................

      с адрес ............................................................

      с таксиметров водач ................................................

      с адрес ............................................................

      ....................................................................

      и паспорт серия .... № .... дата ........ РУ .......................

      ЕГН ....................

      Основание за упражняване на дейността ..............................

      Собственикът е на данъчен отчет в община ...........................

 

      I. Показания на При влизане При излизане

      контролните в сервиза от сервиза

      регистри

 

      1. Брой курсове (А) ........ ........

      2. Брой таксови

      единици (В) ........ ........

      3. Платени километри (С) ........ ........

      4. Общо изминати

      километри (D) ........ ........

      5. Сума текущи сметки (Е) ........ ........

      6. Сума добавки (F) ........ ........

      7. Обща сума (Н) ........ ........

      8. Бр. имп. от

      датчика/1 км (L) ........ ........

      9. Състояние на

      пломбите ....... ........

 

      II. Тарифи Начална Тарифа Престой Добавки

      при такса на (лв./мин)

      излизане 1 км

      1. Дневна .... .... .... ....

      2. Нощна .... .... .... ....

      Настоящият протокол е съставен в 2 еднообразни екземпляра по един за собственика на

таксиметровия апарат и за сервизната работилница.

      Уведомен за необходимост от държавна проверка:

      ..........

      (Подпис)

 

      Собственик: Сервизен

      ......... специалист: ..........

      (фамилия, (фамилия,

      подпис) подпис, печат)

 

      Приложение № 9

      към чл. 25, ал. 2

 

      ...............................................

      (фирма, адрес и телефон на превозвача)

 

      Тарифа за превоз на пътници

      I - дневна II - нощна

      06.00 - 22.00 ч. 22.00 - 06.00 ч.

 

 

      Цена за 1 км пробег лв. ..... ......

      Цена за повикване на адрес лв. ..... ......

      Първоначална такса лв. ..... ......

      Цена за 1 мин. престой лв. ..... ......

 

      Приложение № 10

      към чл. 33

 

      ----------------------

 

      НЕ РАБОТИ 150 мм

 

      ----------------------

      200 мм

 

Предишна Начало Следваща

© 1995-2007 WebMaster - LZ3AI